The European Parliament approved by an overwhelming majority a report on the integrated approach to Sport Policy, on which MEP Marlene Mizzi is the S&D group main spokesperson for the European Parliament’s Culture and Education Committee.

 

In her initial comments after the vote, Marlene Mizzi said that “sport is not just an activity that improves our physical fitness and mental well-being. Sport is so much more. It is the fastest-growing sector contributing immensely to the EU economy. It is a growing social phenomenon that makes an important social, educational and cultural contribution to our society by promoting shared values such as tolerance, solidarity, social inclusion, respect and understanding between nations and cultures.”

 

Despite the positive values of sport to the society and the economy, the reappearance of recent scandals taking place in a certain sports affected worryingly the public opinion and infringing seriously upon the sport reputation spreading much beyond the sporting world. They raised serious concerns about the need to genuinely reform the European Sport Policy, said Marlene Mizzi. “The sport sector is confronted with a number of challenges such as corruption, bribery, match-fixing, doping, exploitation of athletes, violence and discrimination. As the S&D shadow rapporteur on this Report, I have tried to address all those challenges by proposing concrete solutions and recommendations.”

 

Marlene Mizzi: “It is indeed very satisfying to see the positive result that we got on this Report. And even more, it is satisfying to see the widespread consensus across all the political parties in support of my recommendations. My main objectives were  to preserve the sport as we know it by improving good governance of sport organisations and eliminating violations of integrity, which often refer to the values that sport conveys and embodies, such as fair play, solidarity or team spirit.”

 

“ In my recommendations, I have focused on promoting sport policies that will increase participation in regular physical activities, address discrimination, racism and xenophobia, fight doping, corruption and other illegal activities,  foster  social inclusion, integration and gender equality, ensure inclusive access in particular for people with disability and improve athletes’ access to quality academic and professional education.” said MEP Mizzi.  “Failure to act in accordance with those aspirations leaves sport struggling with issues of corruption, doping, and abuse.

 

Marlene Mizzi tilqa’ l-vot b’maġġoranza fuq ir-Rapport dwar il-Politika Ewropea għall-Isport

 

Il-Parlament Ewropew approva b’maġġoranza assoluta rapport fuq metodu integrat għall-Politika għall-Isport, li tiegħu l-MPE Marlene Mizzi hija l-kelliema ewlenija għall-Grupp tal-S&D fil-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni tal-Parlament Ewropew.

 

Fl-ewwel kummenti tagħha wara l-vot, Marlene Mizzi qalet li “l-isport mhuwiex biss attività li tagħmel ġid lis-saħħa fiżika u mentali tagħna. L-isport huwa ferm aktar minn hekk. Huwa l-aktar settur li qed jikber malajr u jikkontribwixxi bil-kbir fl-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Huwa fenomenu soċjali li qed jikber u jagħti kontribut soċjali, edukattiv u kulturali importanti billi jippromwovi valuri komuni bħat-tolleranza, is-solidarjetà, l-inklużjoni soċjali, ir-rispett u l-ftehim bejn in-nazzjonijiet u l-kulturi differenti.”

 

Minkejja l-valuri pożittivi li l-isport jgħaddi lis-soċjetà u l-ekonomija, l-iskandli li reġgħu feġġew riċentament f’ċerti sports affettwaw ħażin u ħassbu lill-opinjoni pubblika u għamlu ħsara lir-reputazzjoni tal-isport li nfirxet lil hinn mid-dinja sportiva. Dawn qajmu tħassib serju dwar il-ħtieġa ta’ riforma ġenwina tal-Politika Ewropea għall-Isport, qalet Marlene Mizzi.  “Is-settur tal-isport qed jiffaċċja għadd ta’ sfidi bħall-korruzzjoni, it-tixħim, ix-xiri tal-logħob, id-doping, l-esplojtazzjoni tal-atleti, il-vjolenza u d-diskriminazzjoni. Bħala shadow rapporteur tal-S&D fuq dan ir-Rapport, ippruvajt nindirizza dawn l-isfidi kollha billi nipproponi soluzzjonijiet u rakkomandazzjonijiet konkreti.”

 

Marlene Mizzi: “Huwa ta’ sodisfazzjon kbir meta nara r-riżultat pożittiv li ksibna b’dar-Rapport. Aktar minn hekk, huwa ta’ sodisfazzjon li nara qbil ġenerali mill-partiti politiċi kollha b’appoġġ għar-rakkomandazzjonijiet tiegħi. L-objettivi ewlenin tiegħi kienu li nippreservaw l-isport kif nafuh billi ntejbu l-governanza tajba tal-organizzazzjonijiet tal-isport u neliminaw il-ksur tal-integrità, li ta’ spiss jirreferu għall-valuri li jġib miegħu u jirrappreżenta l-isport, bħall-fair play, is-solidarjetà jew it-team spirit.”

 

“Fir-rakkomandazzjonijiet tiegħi, iffokajt fuq li nippromwovi l-politika għall-isport li żżid il-parteċipazzjoni f’attivitajiet fiżiċi regolari; tindirizza d-diskriminazzjoni, ir-razziżmu u x-xenofobija; tiġġieled id-doping, il-korruzzjoni u attivitajiet illegali oħrajn; tilqa’ l-inklużjoni soċjali, l-integrazzjoni u l-ugwaljanza bejn is-sessi; tassigura aċċess inklussiv b’mod partikolari għal persuni b’diżabbiltà; u ttejjeb l-aċċess għal edukazzjoni akkademika u professjonali ta’ kwalità għall-atleti,” qalet l-MPE Mizzi. “Nuqqas ta’ azzjoni b’attenzjoni lejn dawn l-aspirazzjonijiet iħalli lill-isport jissielet ma’ kwistjonijiet ta’ korruzzjoni, doping u abbużi.”

 

 

webee_miz

View all posts