MEP Marlene Mizzi was one of the keynote speakers in the Single Market Forum 2016/2017 held in Malta and organised by the Maltese Presidency of the Council of the European Union together with the European Commission.

The forum focused on generating further momentum for the Single Market and followed the success of a series of the Single Market Forum workshops organised throughout the year. The conference included local entrepreneurs who shared their experiences in relation to the Single Market and came to an end with a number of high-level interventions.

 

“Despite the Single Market’s significant achievements, citizens, consumers and businesses have been regularly dissatisfied with it,” said Marlene Mizzi. “Borders do not exist in the digital world but they do exist in a fragmented Single Market!”

 

Marlene Mizzi emphasised that a true single market is of paramount importance for the EU economy since it will create new opportunities and economies of scale for European companies, strengthen industrial competitiveness and enables people to live, study and work in the country of their choice with less hiccups. “Opposing the Single Market ultimately means less Europe and less benefits that Europe offers to its citizens.”

As a member of the Internal Market and Consumer Protection Committee in the European Parliament, MEP Marlene Mizzi has been working towards a fairer Single Market that is politically supported, economically viable and socially acceptable by the European citizens.

 

Mizzi mentioned a number of measures that can generate further momentum for re-launching a Market that is capable of matching the demands of tomorrow’s economy, and in particular of the digital economy. She said that the EU needs to embrace a single holistic approach in shaping and implementing Single Market legislation, and adopt a horizontal approach for all the initiatives under the Digital Market Strategy. The EU needs clear rules for businesses and proper enforcement across all Member States, and needs to improve information and financing for SMEs.

 

Whilst acknowledging the progress made by the Commission, MEP Mizzi said that the complexities of the Single Market should not be underestimated.

“The single market is influenced by political, economic and social tensions and challenges. It can never be perfect, never truly complete. But, we can at least try to ensure it functions properly and fairly. We owe this to our citizens,” concluded Marlene Mizzi.

_______________________________

 

Marlene Mizzi tisħaq dwar Suq Uniku aktar ġust u li jaħdem aħjar

L-MPE Marlene Mizzi kienet waħda mill-kelliema ewlenin fis-Single Market Forum 2016/2017 imtella’ f’Malta u organizzat mill-Presidenza maltija għall-Kunsill tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-Kummissjoni Ewropea.

L-għan tal-forum kien li jkun iġġenerat aktar momentum għas-Suq Uniku u biex jitkompla s-suċċess li nkiseb b’għadd ta’ workshops tas-Single Market Forum organizzati matul is-sena. Il-konferenza inkludiet intraprendituri lokali li qasmu l-esperjenzi tagħhom fir-rigward tas-Suq Uniku u ntemmet b’għadd ta’ interventi ta’ livell għoli.

“Minkejja l-kisbiet sinifikanti tas-Suq Uniku, iċ-ċittadini, il-konsumaturi u n-negozji kemm-il darba kien insodisfatti bih,” qalet Marlene Mizzi. “Ma jeżistux fruntieri fid-dinja diġitali iżda jeżistu f’Suq Uniku fframmentat!”

Marlene Mizzi emfasizzat li suq uniku reali huwa ta’ importanza kbira għall-ekonomija tal-UE peress li joħloq opportunitajiet u ekonomiji ta’ skala ġodda għall-kumpaniji Ewropej, isaħħu l-kompetittività industrijali u jgħin lill-persuni biex jgħixu, jistudjaw u jaħdmu fil-pajjiż tal-għażla tagħhom b’inqas ostakli. “Oppożizzjoni għas-Suq Uniku fl-aħħar mill-aħħar tfisser inqas Ewropa u inqas benefiċċji li toffri l-Ewropa liċ-ċittadini tagħha.”

 

Bħala membru tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur fil-Parlament Ewropew, l-MPE Marlene Mizzi qiegħda taħdem għal Suq Uniku aktar ġust li huwa appoġġjat politikament, vijabbli ekonomikament u aċċettat soċjalment miċ-ċittadini Ewropej.

Mizzi semmiet għadd ta’ miżuri li jistgħu jiġġeneraw aktar momentum biex jitnieda mill-ġdid Suq li huwa kapaċi jlaħħaq mat-talbiet tal-ekonomija t’għada, b’mod partikolari tal-ekonomija diġitali. Hija qalet li l-UE trid tilqa’ approċċ aktar olistiku biex tkun ifformata u implementata l-leġiżlazzjoni tas-Suq Uniku, u taddotta strateġija orizzontali għall-inizjattivi kollha li jaqgħu taħt l-Istrateġija tas-Suq Diġitali. L-UE għandha bżonn regoli ċari għan-negozji u infurzar xieraq fl-Istati Membri kollha, u trid issaħħaħ l-informazzjoni u l-iffinanzjar għall-SMEs.

 

Filwaqt li rrikonoxxiet il-progress imwettaq mill-Kummissjoni, l-MPE Mizzi qalet li l-kumplessitajiet tas-Suq Uniku m’għandhom ikunu sottovalutati.

“Is-Suq Uniku huwa influwenzat mit-tensjonijiet u l-isfidi politiċi, ekonomiċi u soċjali. Qatt ma jista’ jkun perfett jew komplut. Madankollu, għall-inqas irridu nippruvaw nassiguraw li jaħdem sew u b’mod ġust. Għandna dan id-dmir lejn iċ-ċittadini tagħna,” temmet tgħid Marlene Mizzi.

 

————————————————–

 

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *