Fis-sessjoni tal-plenarja fi Strasburgu, l-MPE Marlene Mizzi vvotat biex jintemm l-użu tal-flus tal-UE għat-trobbija tal-barrin għall-ġlied tal-barri. Marlene Mizzi, flimkien ma’ MEPs oħrajn, ħeġġet lill-Kummissjoni biex tagħmel l-arranġamenti meħtieġa fil-Politika Agrikola Komuni (CAP) tal-UE bl-għan biex ma jintużawx sussidji agrikoli għat-trobbija tal-barrin għall-ġlied tal-barri. L-emenda fuq din il-kwistjoni ġiet addottata minn maġġoranza tajba.

“Huwa inaċċettabbli li l-flus tal-UE jintużaw għal attività tal-mistħija bħal din, li tirredikola u tweġġa’ annimali li ma jistgħux jiddefendu lilhom infushom,” qalet Mizzi. “L-UE m’għandhiex tuża l-flus tat-taxpayers, permezz tal-fondi tal-Politika Agrikola Komuni, biex tissussidja l-bdiewa Spanjoli li jrabbu l-barrin għall-ġlied tal-barri – attività li ħafna ċittadini jqisuha bħal kiefra u barbarika. Sodisfatta li l-maġġoranza tal-MEPs opponiet l-użu ta’ fondi pubbliċi b’dan il-mod,” ikkummentat Marlene Mizzi ftit wara l-vot. L-MPE Mizzi hija wkoll il-Viċi-President tal-Intergroup on Animal Welfare, grupp li kemm-il darba oġġezzjoni kontra l-użu ta’ fondi għat-trobbija ta’ barrin għall-ġlied tal-barri permezz tal-fondi tal-Politika Agrikola Komuni.

Il-proposta li sar il-vot dwarha nhar l-Erbgħa, 30 ta’ Mejju, fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu, kienet parti minn rapport dwar il-Futur tal-Ikel u l-Biedja. “L-ikel u l-biedja jħallu impatt ċar fuq l-annimali u fuq kif jiġu ttrattati. Ir-riforma dwar il-Politika Agrikola Komuni hija opportunità mill-aqwa biex nippromwovu standards aħjar għall-benessere tal-annimali fis-setturi tal-ikel u l-biedja. Dan ir-rapport huwa titjib pożittiv u rikonoxximent importanti tal-importanza tal-annimali u l-animal welfare fl-Ewropa.”

Mizzi qalet li xi stati membri tal-UE jużaw is-sussidji tal-UE biex jappoġġjaw irziezet li jrabbu l-barrin li jintużaw fil-ġlied tal-barri u li l-industrija tal-bullfighting tibbenefika minn miljuni ta’ ewros fis-sena permezz tal-Politika Agrikola Komuni.

“Il-Kummissjoni Ewropea għandha ssegwi mill-qrib dawk l-istati membri li ma jħarsux id-dispożizzjonijiet għall-benessere tal-annimali fil-liġi Ewropea biex l-annimali ma jbatux minn uġigħ, ħsara, biża’ jew skomfort. Irridu niżviluppaw leġiżlazzjoni tal-UE speċifika għall-ispeċi biex ikunu protetti l-annimali kollha li jinżammu għall-biedja u għall-ikel,” qalet Marlene Mizzi.

 

MEP Marlene Mizzi: Stop the use of EU money for bullfighting

 

In the plenary session in Strasbourg, MEP Marlene Mizzi voted to stop the use of EU money for the breeding of bulls for bullfighting. Marlene Mizzi, together with other MEPs, urged the Commission to make the necessary adjustments in the next EU’s common agricultural policy (CAP) in order not to use any agricultural subsidies for the breeding of bulls for bullfighting. The amendment on this issue was adopted by a good majority.  

“It is unacceptable that EU money is used to support such a shameful activity that taunts and inflicts pain on helpless animals,” Mizzi said. “The EU should not use taxpayers money, through common agricultural policy funding, to subsidise Spanish farmers engaged in rearing bulls for bullfighting — an activity many citizens consider cruel and barbaric. I am pleased that the majority of MEPs have opposed the use of public funds in his manner,” commented Marlene Mizzi shortly after the vote. MEP Mizzi is also the Vice-President of the Intergroup on Animal Welfare, a group who have often objected to  funds being used for the rearing of bulls for bullfighting under the common agricultural funding policy.

The proposal voted on Wednesday, 30th of May, in the European Parliament in Strasbourg, was part of a report on the Future of Food and Farming. “Food and farming have a clear impact on animals and on how they are treated. The upcoming reform of the common agricultural policy is an excellent opportunity to promote better animal welfare standards in the food and farming sectors. This report is a positive improvement and important recognition of the importance of animals and animal welfare in Europe.”

Mizzi said that some EU member states use EU subsidies to support farms that rear bulls used for bullfighting and that the bullfighting industry benefits from millions of euro annually under the Common Agricultural Policy.

“The European Commission should closely monitor member states that do not pay full regard to the animal welfare provisions in the existing European law so that animals do not endure any pain, harm, fear or distress. We need to develop of species-specific EU legislation for the protection of all animals kept for farming and food purposes,” said Marlene Mizzi.

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *